Europa Nostra en de Europese Vereniging van Archeologen roepen op tot bescherming van het cultureel erfgoed in Nagorno-Karabach

Het Gandzasar-klooster in Nagorno-Karabach in 2010. Afbeelding: Alaexis Wikimedia CC BY-SA 3.0
Het Gandzasar-klooster in Nagorno-Karabach in 2010. Afbeelding: Alaexis Wikimedia CC BY-SA 3.0

Als reactie op het conflict in Nagorno-Karabach, Europa Nostra en Europese Vereniging van Archeologen, Leden van de Europese erfgoedalliantie, pleiten voor de bescherming van het cultureel erfgoed in de Kaukasus.

Volgens de erfgoedorganisaties is het cultureel erfgoed in Nagorno-Karabach “de uitdrukking van een multicultureel en multireligieus verleden en heden van de regio en van Europa als geheel”.

De erfgoedorganisaties veroordelen de vernietiging van het cultureel erfgoed in de regio en roepen onder meer op tot een onpartijdig internationaal team om een ​​objectief wetenschappelijk onderzoek te doen naar het cultureel erfgoed in de regio.

De volledige verklaring luidt als volgt:

Wij, vertegenwoordigers van Europa Nostra en de Europese Vereniging van Archeologen (...) willen onze gezamenlijke inzet voor het holistisch behoud van de integriteit, authenticiteit en diversiteit van het rijke culturele erfgoed dat zich in de Kaukasus-regio bevindt en dat de uitdrukking van een multicultureel en multireligieus verleden en heden van deze regio en van Europa als geheel. Wij betreuren en veroordelen daarom elke daad van beschadiging, vernietiging of vervorming van cultureel erfgoed, die heeft plaatsgevonden als gevolg van een conflict of van het gebrek aan respect voor een van de culturen die tot bloei zijn gekomen in de Kaukasus-regio, en in het bijzonder in en rond het gebied dat internationaal bekend staat als Nagorno-Karabach. Verwijzend naar veel internationale en Europese documenten, willen we eraan herinneren dat dergelijke handelingen duidelijk onaanvaardbaar en onwettig zijn. Wij geloven sterk in de essentiële waarde van cultureel erfgoed als een essentiële hulpbron en verantwoordelijkheid voor huidige generaties om door te geven aan toekomstige. We erkennen en vieren de culturele diversiteit zoals ze vertegenwoordigd zijn in ons gedeelde erfgoed; deze kunnen helpen bij het bouwen van bruggen van wederzijds respect en begrip boven etnische of religieuze scheidslijnen, als een cruciaal element voor het bouwen van duurzame vrede. We zijn er dan ook van overtuigd dat elke vernietiging van erfgoed, of elke vervorming en/of misconstructie van de (kunst)geschiedenis het tegenovergestelde effect heeft en vaak de basis legt voor hernieuwde cycli van wantrouwen, conflict en zelfs geweld. Als Europese erfgoednetwerken die nauw en vruchtbaar samenwerken met de Europese Unie juichen en onderschrijven wij daarom de Conclusies onlangs aangenomen door de Raad van de Europese Unie, waarin de EU-concept over cultureel erfgoed in conflicten en crises, die de aanpak van de EU ter bevordering van vrede, veiligheid, democratie en duurzame ontwikkeling versterkt. Meer specifiek verwelkomen we de resolutie RC-B9-0277/2021 aangenomen door het Europees Parlement op 21 mei 2021 als reactie op het meest recente conflict in de regio. Wij onderschrijven in het bijzonder zijn artikel 16, waarin staat dat het Europees Parlement “dringt er met klem op aan dat beide partijen zich onthouden van acties die het Armeense erfgoed in Azerbeidzjan en het Azerbeidzjaanse erfgoed in Armenië vernietigen; roept op tot de volledige restauratie van gesloopte locaties en tot een grotere betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij de bescherming van het werelderfgoed in de regio” evenals zijn artikel 21 waarin staat dat het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op om de verlening van dringende humanitaire hulp en het werk van internationale organisaties op dit gebied en de bescherming van cultureel en religieus erfgoed te blijven steunen, en maatschappelijke organisaties in Armenië en Azerbeidzjan te steunen die echt bijdragen aan verzoening”. In het licht van het bovenstaande roepen wij, vanwege alarmerende beschuldigingen van verschillende partijen van opzettelijke beschadiging, vernietiging en/of vervorming van cultureel erfgoed in en rond het gebied van Nagorno-Karabach, op tot een onpartijdig Europees/internationaal team van deskundigen om toegang te krijgen tot de regio om een ​​alomvattend en objectief wetenschappelijk onderzoek te doen naar het rijke en diverse culturele erfgoed in dit gebied, met een daarmee verband houdende beoordeling van de staat van instandhouding ervan. We zijn ervan overtuigd dat dit in het belang is van zowel Azerbeidzjan en Armenië, hun mensen en hun cultuur, evenals van de rest van Europa en de mensheid. Meer in het algemeen dringen wij er bij Azerbeidzjan en Armenië op aan om samen te werken en hun toezeggingen, verantwoordelijkheden en internationale verplichtingen na te komen op basis van de trilaterale verklaring die een einde maakt aan de recente vijandelijkheden die zij op 9 november 2020 mede ondertekenden met de Russische Federatie, evenals op de basis van belangrijke internationale en Europese documenten met betrekking tot cultureel erfgoed, ondertekend door deze twee landen. We dringen er ook bij UNESCO, de Raad van Europa en de OVSE-Minsk-groep op aan om hun krachten te bundelen bij het aanmoedigen en ondersteunen van positieve inspanningen voor de holistische bescherming van het bedreigde multiculturele en multireligieuze erfgoed in het getroffen gebied. Wat de Europese Unie betreft, nodigen we de EU-instellingen en de lidstaten uit om op het gebied van Nagorno-Karabach de beginselen van de bovengenoemde conclusies van de EU-Raad toe te passen en concrete positieve maatregelen aan te nemen in overeenstemming met het desbetreffende EU-conceptdocument over culturele Erfgoed in conflicten en crises. Last but not least bieden we onze uitgebreide erfgoedexpertise en ervaring om bij te dragen aan de gepaste bescherming van de integriteit, authenticiteit en diversiteit van het rijke culturele erfgoed in en rond het gebied van Nagorno-Karabach, net als in andere regio's van de Kaukasus. We zijn bereid om met alle betrokken belanghebbenden samen te werken om cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) te helpen gebruiken als een brug tussen verschillende gemeenschappen en als een vector voor (her)opbouw van respect, vertrouwen en dialoog als voorwaarden voor een duurzame vrede en welvaart in de bredere regio.

Bron: Europa Nostra.

Doneren