New CHARTER Alliance zal de Europese culturele erfgoedsector verenigen en professionaliseren

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER brengt de expertise van enkele van de toonaangevende organisaties op het gebied van cultureel erfgoed samen om een ​​duurzame en duurzame sector te garanderen. Gedurende vier jaar zal het door Erasmus + gefinancierde project de sector professionaliseren en zijn bijdrage aan duurzame en bloeiende samenlevingen en economieën laten zien.

Het project komt voort uit het gebrek aan statistische erkenning van de sector cultureel erfgoed (CH). Zonder dit blijft de economische impact van de sector onopgemerkt en kan het potentieel van de sector om de Europese culturele identiteiten en sociale cohesie te versterken, niet worden gerealiseerd. Het initiatief Culturele erfgoedacties om opleiding, onderwijs en rollen te verfijnen (CHARTER) zal nieuw verworven kennis van sectorspecifieke competenties en vaardigheden combineren met reeds bestaande bevindingen en aanbevelingen om een ​​nieuwe strategische benadering van sectorale samenwerking te stroomlijnen.

Wat kunt u van CHARTER verwachten?

De alliantie zal de behoeften van de CH-sector in kaart brengen om tekorten aan en mismatches in vaardigheden op te sporen om zo passende trainingsprogramma's te ontwikkelen voor reeds actieve CH-professionals. De alliantie zal ook het aanpassingsvermogen binnen het onderwijssysteem ondersteunen, met als doel dat curricula en leerdoelen de huidige en toekomstige behoeften van de sector weerspiegelen. Bijscholing van kernvaardigheden en transversale vaardigheden zal gemakkelijk worden gemaakt en uitwisseling, capaciteitsopbouw en verplaatsing binnen Europa zullen worden aangemoedigd. Alle gecombineerde inspanningen zullen de sector professionaliseren en CHARTER zal laten zien dat CH een integraal onderdeel is van het bereiken van sociale, economische en ecologische duurzaamheid.

Verder zal CHARTER regionale pilots uitvoeren om nieuwe benaderingen te valideren op basis van onderzoeksresultaten. Het analyseert de sectorale dynamiek en brengt belanghebbenden in kaart. Het zal ook taakdescriptoren voorstellen voor beroeps- en economische kaders om de Europese CH-arbeidsmarkt te stroomlijnen.

Het bijwonen van de behoeften en uitdagingen van de sector

CHARTER zorgt voor de hele Europese CH-sector en de verschillende niveaus die erin voorkomen. Door samen te komen, wordt de sector als geheel sterker en veerkrachtiger.

Door het ontbreken van classificatie en codificatie ontbreekt het aan CH-rekrutering en aanbesteding zonder competentiebenchmarks. Er is geen structuur voor voortdurende professionele ontwikkeling om levenslang leren te ondersteunen, noch een systeem om nieuwe vaardigheidstekorten op te sporen en aan te pakken. Bij veel professionals wordt niet het volledige scala aan competenties erkend, wat de professionele mobiliteit belemmert. Een erkende 'leeftijdsklif' en trend naar academisering van de samenleving leidt tot een afname van het aantal deelnemers aan beroepen op het gebied van cultureel erfgoed. Digitalisering, toenemend gebruik van technologie en born-digital cultureel erfgoed creëren uitdagingen voor een vergrijzende sector met weinig middelen.

Door onderwijs in kaart te brengen via formele, informele en levenslange leertrajecten, zullen systemen voor erkenning, validatie en accreditatie voor erfgoedvaardigheden worden gecreëerd. CHARTER zal rollen en missies met betrekking tot cultureel erfgoed verduidelijken, zodat loopbaantrajecten zichtbaar zijn voor docenten en aanbieders van opleidingen om de inhoud van het curriculum en de leveringsmethoden op maat te maken en te benchmarken.

Digitalisering, 3D-modellering, virtuele en augmented reality vormen een aanvulling op de traditionele vaardigheden die essentieel zijn voor de zorg voor cultureel erfgoed. In overeenstemming met de prioriteit van de EU om de samenwerking bij de digitalisering van cultureel erfgoed te bevorderen, zullen bij het in kaart brengen van vaardigheden en het creëren van opleidingsmodules kern- en transversale vaardigheden op het gebied van digitalisering en digitale bewaring worden betrokken.

Ontmoet de leden van CHARTER

CHARTER verenigt 47 Europese actoren op het gebied van cultureel erfgoed die 5 gebieden van analyse bestrijken: bescherming en behoud; ambachten en traditionele kennis; verspreiding en communicatie; kennis en planning en beheer. Hun gecombineerde expertise garandeert een empirisch onderbouwde holistische benadering van de uitdagingen en behoeften van de erfgoedsector. De Alliantie hecht veel waarde aan een geïntegreerde benadering die participatieve besluitvormingsprocessen bevordert in overeenstemming met het niveau van betrokkenheid van de partners bij CH, hun competenties, expertise en ervaring.

De organisaties achter CHARTER vertegenwoordigen zowel de vraag- als de aanbodzijde. Allen zijn zich bewust van de specifieke onderwijs-, beroeps- en economische kaders, beleidslijnen en agenda's van de EU die richting geven aan elk werkgebied en beroep, evenals de mechanismen die nodig zijn voor bijscholing en omscholing om duurzaam tegemoet te komen aan de behoeften van een veranderende sector en zijn personeel. .

De volwaardige en aangesloten leden brengen waardevolle knowhow met zich mee om ervoor te zorgen dat CHARTER alle delen van de cultureel-erfgoedsector bestrijkt.

 1. De aanbieders van onderwijs en opleiding proberen de duidelijkheid over het aanbod van leerplannen te verbeteren,
  typen, niveaus en leveringsroutes om de kwaliteit van leerresultaten en gelijkwaardigheid te bevorderen
  en mobiliteit.
 2. De industrie wil zeker zijn van de beschikbaarheid van hoogwaardige, verspreide expertise
  regionaal om de duurzame toegang tot, het gebruik en de promotie van cultureel erfgoed te vergemakkelijken.
 3. Overheidsinstanties en -agentschappen moeten beleid formuleren dat beschermt, ondersteunt en
  bevorderen van cultureel erfgoed voor het algemeen belang door de overdracht van
  vaardigheden.
 4. De mensen die in de sector werken, zoeken erkenning voor hun rol en missie, aangezien deze betrekking hebben op ervaring, expertise en beroepskwalificatie.

Bezoek www.charter-alliance.eu voor meer informatie en voor de lijst van de 28 volwaardige en aangesloten leden en de 19 geassocieerde leden. En meld u aan voor de nieuwsbrief.

Bron: CHARTER Alliance.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

X